so, I've setup my head & took 3 shots @ 0° every 45°.

My original setup @ 12mm: http://ericthoreau.free.fr/temp/105,5.jpg

After working around @ 12mm: http://ericthoreau.free.fr/temp/102.jpg

The rail B: http://ericthoreau.free.fr/temp/102_railB.jpg